Dobrovolná nabídka převzetí akcií PEGAS NONWOVENS SA

11.10.2017

R2G Rohan Czech s.r.o., IČO: 04607341, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 250660 (dále jen „Navrhovatel“) tímto odkazuje na svůj nabídkový dokument uveřejněný dne 25. srpna 2017 na internetových stránkách: www.csas.cz ; https://www.r2g-rohan.cz/ , v deníku Hospodářské noviny a v denním tisku a prostřednictvím registrované informační agentury (agencja informacyjna) v Polské republice, související s dobrovolnou nabídkou převzetí akcií (ISIN: LU0275164910) emitovaných společností PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „Společnost“ a „Akcie“), společností založenou podle práva Velkovévodství lucemburského (société anonyme), se sídlem 68–70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112.044, náhradní identifikační číslo: 8880159772 (dále jen „Nabídka“). Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, mají definice použité v Nabídce stejný význam i v tomto Uveřejnění výsledků nabídky převzetí.

Dne 25.8.2017 uplynula Doba závaznosti Nabídky. Navrhovatel tímto uveřejňuje výsledky Nabídky v souladu s Nabídkou a s ustanovením § 31 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších předpisů.

1. Jak je uvedeno v Nabídce, před započetím Doby závaznosti Nabídky vlastnil Navrhovatel celkem 949 376 Akcií, představujících podíl ve výši přibližně 10,83 % na základním kapitálu Společnosti a na hlasovacích právech ve Společnosti.

2. Na základě Nabídky Navrhovatel nabyl 6 806 100 Akcií představujících 77,66 % podíl na dané emisi cenných papírů, na kterou se Nabídka vztahovala.

3. Po Dobu závaznosti Nabídky Navrhovatel nenabyl žádné Akcie mimo Nabídku. Po uplynutí Doby závaznosti do dnešního dne Navrhovatel též nenabyl žádné Akcie mimo Nabídku.

4. Podmínky pro vznik dodatečné nabídkové povinnosti nebyly splněny.

 

27.9.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. („R2G Rohan”) potvrzuje ukončení revize akceptací nabídky obdržených v rámci její dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA („Pegas”) za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

R2G Rohan obdržel k okamžiku ukončení nabídky převzetí v 17 hodin 25. září 2017 celkem 6,810,910 platně podaných akceptací představujících 77,72% základního kapitálu společnosti Pegas.

Dohromady s vlastními akciemi, tak k okamžiku vypořádání 5. října 2017, bude R2G Rohan vlastnit celkem 7,760,286 akcií představujících 88,55% základního kapitálu společnosti Pegas. To znamená, že hranice pro výkup (squeeze out) nebo odkup (sell out) nebyly překročeny.

Společnost R2G Rohan nenabyla žádné akcie po dobu závaznosti nabídky jinak než prostřednictvím nabídky převzetí.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.

 

26.9.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. („R2G Rohan”) oznamuje ukončení své dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA („Pegas”) za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

R2G Rohan obdržel k okamžiku ukončení nabídky převzetí v 17 hodin 25. září 2017 celkem 6,148,301 akceptací přijatých v souladu s podmínkami nabídky převzetí. K okamžiku vypořádání tak R2G Rohan získá 6,148,301 akcií ve společnosti Pegas, což představuje 70,16% na základním kapitálu společnosti.

Dalších 686,452 akceptací představujících 7,83% základního kapitálu je nadále předmětem revize ze strany agenta pro vypořádání a poradců společnosti R2G Rohan. Vypořádání převodu akcií nastane 5. října 2017.

Před zahájením závaznosti nabídky převzetí společnost R2G Rohan vlastnila 949,376 akcií ve společnosti Pegas odpovídající 10,83% základního kapitálu. Společnost R2G Rohan nenabyla žádné akcie po dobu závaznosti nabídky jinak než prostřednictvím nabídky převzetí.  Bez akceptací, které jsou nyní stále předmětem revize, tak bude R2G Rohan k okamžiku vypořádání celkem vlastnit 7,097,677 akcií ve společnosti Pegas, což představuje 80,99% základního kapitálu.

Jakub Dyba, ředitel přímých investic R2G, k tomu uvedl:

„Jsme potěšeni výsledkem naší dobrovolné nabídky převzetí, která potvrzuje, že nabídková cena byla atraktivní pro akcionáře Pegasu. Jakožto majoritní akcionář se těšíme na spolupráci s managementem a podporu společnosti v jejím strategickém růstu v Evropě i mimo ni.

R2G Rohan je investiční společností nepřímo vlastněnou rodinou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem.

Pegas je významný výrobce netkaných textilií využívaných převážně pro produkty osobní hygieny, v menší míře pak ve stavebnictví, zemědělství a medicinských aplikacích. Je aktivní především na trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.

 

25.8.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. („R2G Rohan”) oznamuje zahájení závaznosti své dobrovolné nabídky převzetí adresované všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA (“Pegas”) za cenu 1010 Kč za jednu akcii.

Nabízená cena byla jednomyslně podpořena představenstvem společnosti Pegas. Stanovisko představenstva společnosti Pegas bude uveřejněno celé současně s textem nabídkového dokumentu, které jsou k dispozici v českém, anglickém a polském jazyce na https://www.r2g-rohan.cz/

Nabízená cena představuje 8% prémii k ceně 935,10 Kč, za níž ukončily akcie společnosti Pegas obchodování na pražské burze cenných papírů dne 14.7.2017 a historicky maximální cenu před oznámením úmyslu R2G Rohan učinit nabídku převzetí.

Nabídku převzetí je možno akceptovat do 25. září 2017.

Jakub Dyba, vedoucí přímých investice R2G, komentoval zahájení závaznosti nabídky převzetí takto:

“S potěšením oznamujeme oficiální zahájení naší nabídky převzetí za nabídkovou cenou, kterou podpořilo představenstvo společnosti Pegas, a která je vysoce atraktivní pro akcionáře.”

R2G Rohan, jakožto dlouhodobý investor, podpoří strategický růst společnosti Pegas v Evropě I mimo ni, a bude partnerem vedení Pegasu. Společnost R2G Rohan je přesvědčena, že je v dlouhodobém zájmu společnosti Pegas akumulovat hotovost tak, aby společnost mohla realizovat akvizice v sektoru výrobců netkaných textilií.

R2G Rohan je investiční společností nepřímo vlastněnou rodinou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem. K zahájení nabídky převzetí vlastní R2G Rohan 10.83% společnosti Pegas.

Pegas je významný výrobce netkaných textilií využívaných převážně pro produkty osobní hygieny, v menší míře pak ve stavebnictví, zemědělství a medicinských aplikacích. Je aktivní především na trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr.

 

21.8.2017

Společnost R2G Rohan Czech s.r.o. tímto potvrzuje, že obdržela stanovisko představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA (“Pegas”) ohledně své dobrovolné nabídky převzetí na odkup všech akcií společnosti Pegas za cenu 1 010 Kč za akcii (“Stanovisko představenstva”).  Společnost R2G Rohan Czech s.r.o. tak obdržela všechna regulatorní povolení a stanoviska související s její dobrovolnou nabídkou převzetí.

Text dobrovolné nabídky převzetí společně se Stanoviskem představenstva bude uveřejněn tento pátek, 25. srpna 2017. Dobrovolná nabídka převzetí bude uveřejněna na oficiálních stránkách společnosti R2G Rohan Czech s.r.o. www.r2g-rohan.cz, v českém deníku Hospodářské noviny, v polském deníku Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet a prostřednictvím Polské informační agentury (polsky: Polska Agencja Prasowa), ve všech případech v souladu s právními požadavky.

R2G Rohan Czech s.r.o. spolupracuje se společností Česká spořitelna, a.s., bankou ze skupiny Erste Group, jako svým agentem pro účely dobrovolné nabídky převzetí a jejího vypořádání. Text dobrovolné nabídky převzetí bude rovněž zpřístupněn na webových stránkách společnosti Česká spořitelna, a.s. www.csas.cz v sekci Aktuality.

R2G Rohan Czech s.r.o. je investiční společností nepřímo vlastněnou rodinnou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem.

R2G Rohan Czech s.r.o. vlastní 10.82% společnosti Pegas.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr. Cílem R2G je zachování a růst kapitálu prostřednictvím konzervativní správy a kapitálových investic orientovaných na dlouhodobý růst.

 

17.7.2017

R2G Rohan Czech s.r.o. (“R2G Rohan“), společnost nepřímo vlastněná rodinnou nadací Oldřicha Šlemra a softwarovými průkopníky a podnikateli Eduardem Kučerou a Pavlem Baudišem, oznamuje, že její orgány rozhodly o záměru nabídnout v rámci dobrovolné nabídky převzetí všem akcionářům společnosti PEGAS NONWOVENS SA (“Pegas”) odkup jejich akcií, a to za cenu 1010 Kč za jednu akcii. Orgány společnosti rozhodly, že učiní nabídku převzetí. Návrh nabídkového dokumentu bude předložen České národní bance ke schválení.

Nabízená cena představuje 8% prémii k ceně 935,1 Kč, za níž akcie společnosti ukončily obchodování na pražské burze cenných papírů dne 14.7.2017, tj. poslední den obchodování před oznámením záměru R2G učinit dobrovolný veřejný návrh všem akcionářům společnosti k odkupu jejich akcií a představuje historicky maximální cenu, která na kapitálových trzích od začátku obchodování akcií společnosti Pegas nebyla nikdy dosažena.

R2G Rohan má v úmyslu stát se dlouhodobým akcionářem společnosti Pegas. Jako dlouhodobý akcionář bude R2G podporovat strategický růst společnosti v Evropě i v mimoevropských zemích a bude partnerem pro management společnosti pro realizaci růstové strategie. R2G je přesvědčena, že je v dlouhodobém zájmu společnosti akumulovat hotovost tak, aby v rámci strategie růstu společnost mohla provádět akvizice v sektoru výrobců netkaných textilií.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr. Cílem R2G je zachování a růst kapitálu prostřednictvím konzervativní správy a kapitálových investic orientovaných na dlouhodobý růst. Přímé investice jsou realizovány prostřednictvím investiční platformy R2G Club disponující majetkem v hodnotě více než 1 miliardy EUR podporované třemi rodinami, rodinou Oldřicha Šlemra a rodinami softwarových průkopníků a podnikatelů Eduarda Kučery a Pavla Baudiše.

Pegas je významný výrobce netkaných textilií využívaných převážně pro produkty osobní hygieny, v menší míře pak ve stavebnictví, zemědělství a medicinských aplikacích. Je aktivní především na trzích v Evropě, Středním východě a v Africe.